Dušica GrbavacRođena je 28.11.1989. godine u Beogradu, gde je završila OŠ ,,Veselin Masleša’’, kao i osnovnu i srednju muzičku školu ,,Josip Slavenski’’.
2008. godine upisuje osnovne akademske studije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za opštu muzičku pedagogiju, nakon kojih stiče zvanje diplomirani teoretičar umetnosti- muzički pedagog.
Master akademske studije završava na odseku Nauke o muzičkoj umetnosti-muzička pedagogija 2016. godine, odbranom master rada na temu ,,Članci o nastavi i metodici nastave notnog pevanja krajem XIX i u prvoj polovini XX veka’’, pod mentorstvom dr Gordane Karan. Tada
stiče i zvanje Master teoretičar umetnosti-muzički pedagog.
Od 2017. godine stiče prva profesionalna iskustva u muzičko-pedagoškom radu sa decom, a od 2020. godine zaposlena je u OMŠ ,,Josip Slavenski’’ u Novom Sadu, kao profesor solfeđa, teorije muzike i hora.
Pored klavira, u slobodno vreme svira i ukulele.